Služby

 
      V rámci správy objektů nabízíme komplexní služby skládající se z:
 
      Ekonomicko-administrativní části:
 
-          vedení účetnictví podle platných právních předpisů
-          vedení evidence nákladů vztahujících se k domu
-          kontrola věcné a formální správnosti účetních dokladů
-          zpracování roční účetní uzávěrky, zprávy o hospodaření společenství a daňového přiznání za společenství
-          vedení evidence členů společenství
-          vybírání předem určených finančních prostředků od členů společenství na náklady spojené se správou domu a vedení evidence plateb členů společenství
-          evidence údajů potřebných pro roční vyúčtování služeb
-          evidence předpisů a plateb záloh na služby pro jednotlivé vlastníky
-          evidence nákladů na teplo, TUV a služby
-          zpracování vyúčtování nákladů pro jednotlivé vlastníky za kalendářní rok
-          zajištění výplaty přeplatků a výběru nedoplatků
-          tisk upomínek jednotlivým dlužníkům a tisk seznamu neplatičů pro výbor společenství
 
      Technicko-provozní části:
 
      -          Uzavření obchodních smluv s dodavateli na zajištění:
-          Pojištění domu, provedení úhrad plateb pojistného a inkasování pojistného plnění
-          dodávek elektrické energie, plynu, tepla a TUV, studené vody a odvodu odpadních vod
-          odvozu pevného komunálního odpadu
-          provozu a údržby výtahů
-          úklidu společných prostor domu i chodníků patřících k nemovitosti
-          nepřetržité havarijní služby v oblasti: voda, odpady, plyn, elektro
-          zpracování plánu revizí podle platných právních předpisů a zajištění provedení revizí a následné odstranění zjištěných závad
-          zajištění oprav a údržby společných částí domů podle požadavků společenství
-          zajištění cenových nabídek od různých dodavatelských firem podle požadavků společenství
-          kontrola termínu a kvality provedení oprav zajišťovaných správcem
-          vedení pasportu domu, bytů a nebytových prostor
-          evidence všech měřidel a zajištění jejich odečtů
-          zajištění veškerých právních kroků vedoucích ke vzniku společenství vlastníků jednotek jako právnické osoby
 
 
 

 

  2011 Created by Martin Eybl